Dzisiaj eko-dzieciaki - jutro eko-liderzy

Małopolskie Stowarzyszanie Rozwoju Regionalnego, od maja br., dzięki finansowemu wsparciu:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (w ramach programu Edukacja Ekologiczna);

- Województwa Małopolskiego;

oraz

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 

realizuje projekt pod nazwą: „Dzisiaj eko-dzieciaki - jutro eko-liderzy”.

 

Opiera się on na założeniu, że podniesienie stanu wiedzy i świadomości ekologicznej, a co za tym idzie uwrażliwienie społeczności lokalnych na problemy nadmiernej presji na środowisko, pozwoli w przyszłości na uruchomienie procesów zrównoważonego rozwoju, w tym także w aspekcie zachowania wartości przyrodniczych i środowiskowych.

 

Cele projektu to:

- wzmocnienie zachowań prośrodowiskowych wśród dzieci mieszkających w Małopolsce, w szczególności na terenach zurbanizowanych,

- wzmocnienie oddziaływania edukacyjnego w zakresie ekologii poprzez zajęcia w środowisku naturalnym,

- zaprezentowanie dzieciom całych cyklów życia wybranych zasobów w naturalnym środowisku.

 

Zorganizowanie zajęć terenowych (w 5 parkach narodowych w Małopolsce, w krakowskich wodociągach, na składowisku odpadów oraz podczas rejsu po Wiśle), połączone z siłą merytorycznego, profesjonalnie przygotowanego przekazu i z aktywnym udziałem dzieci w zajęciach powinno być elementem trwałego, pozytywnego śladu w konstruowaniu zachowań i postaw dzieci w procesie ogólnorozwojowym.

Wykonanie filmów edukacyjnych o parkach mających prezentować walory przyrodnicze parków narodowych uczestniczących w projekcie oraz o ścieżkach edukacyjnych w wodociągach i na składowisku odpadów umożliwi internautom zainteresowanym tematyką projektu zapoznanie się ze ścieżkami edukacyjnymi nawet kiedy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.

 

W ramach realizacji projektu, jego uczestnicy, odwiedzili już m.in. 5 parków narodowych w Małopolsce:

- Tatrzański Park Narodowy

- Gorczański Park Narodowy

- Ojcowski Park Narodowy

- Babiogórski Park Narodowy

- Pieniński Park Narodowy

 

W końcowej fazie projektu planowane są również wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Krakowie - Składowisku Odpadów Komunalnych Barycz oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie; a także rejsy po Wiśle, podczas których będą odbywały się zajęcia edukacyjne.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znaleźć można na stronie: http://eko-dzieciaki.pl/

 

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu Edukacja Ekologiczna

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie