Rozpoczęcie projektu pt.: „Biblioteka Publiczna - Profesjonalne Centrum Informacji Obywatelskiej”

Projekt pt.: „Biblioteka Publiczna - Profesjonalne Centrum Informacji Obywatelskiej” realizowany jest na terenie województwa małopolskiego przez Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Projekt realizowany jest od 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu dostępności do informacji publicznej wśród użytkowników bibliotek publicznych. Służyć temu będą działania skierowane bezpośrednio do beneficjentów ostatecznych (obywateli), jak i aktywność koncentrująca się na podniesieniu poziomu kompetencji beneficjentów pośrednich (bibliotekarzy). Projekt będzie wpływał na zwiększanie dostępności do informacji publicznej oraz zwiększanie umiejętności korzystania z udostępnionych publicznie treści.

Etapy realizacji projektu:

- Stworzenie WORTALU wraz ze stroną projektu i systemem bazodanowym segregującym i publikującym ogólnodostępne w Internecie treści z zakresu dostępu do informacji publicznej. Strona projektowa zawierać będzie podstawowe zagadnienia z zakresu informacji publicznej jak również, materiały szkoleniowe, poradniki, treści merytoryczne opracowane przez ekspertów. W ramach działania zostaną stworzone materiały szkoleniowe online, aby udostępnić szerszemu gronu rezultaty projektu i objąć wsparciem jak największą grupę docelową. Wortal będzie również stanowił narzędzie promocji projektu i jego rezultatów,

- Zorganizowane zostaną konferencje w trzech wybranych bibliotekach powiatowych, w czasie których zostaną zaprezentowane główne cele projektu oraz instruktaż szkoleniowy skierowany do pracowników powiatowych i gminnych bibliotek publicznych (beneficjent pośredni), których uzupełnieniem będą indywidualne instruktaże prowadzone przez ekspertów. Bibliotekarzom zostanie przekazana pogłębiona wiedzy z zakresu informacji publicznej. Na tej podstawie budowane będą ich kompetencje pozwalające na dalsze samodzielne pogłębianie wiedzy (w tym m.in.: o systemach informacji publicznej, działaniach legislacyjnych, głosowaniach dokonywanych przez posłów itp.). Wypracowane zostaną nowe standardy pracy biblioteki publicznej w obszarze informacji obywatelskiej z wykorzystaniem wytycznych The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Zamierzeniem twórców projektu jest, aby stanowił on zaczątek do dyskusji o kapitale społecznym – w tym jego rozwoju, rozumianym jako element życia w zorganizowanym społeczeństwie, którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek. Korzyści płynące ze współpracy objawiają się w zwiększeniu dostępu do informacji publicznej po stronie instytucji oraz zwiększenia świadomości obywateli w dostępie do informacji i jej źródeł.