Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1.

 

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego.

2.      Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

3.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

4.      Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy .

 

§ 2.

 

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3.

 

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kraków.

 

§ 4.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną .

 

 

 

Rozdział II

 

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

 

§ 5.

 

1.      Celem stowarzyszenia jest wypracowywanie programów, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współpraca z innymi instytucjami w dziedzinie:

a)     rozwoju przedsiębiorczości,

b)     rozwoju wsi polskiej,

c)     edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,

d)     edukacji ustawicznej,

e)     kultury i nauki,

f)      sportu i turystyki,

g)     ochrony środowiska,

h)     bezpieczeństwa publicznego,

i)       promocji rodziny,

j)       przeciwdziałania patologiom społecznym,

k)     bezrobocia,

l)       wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,

m)   współpracy ponadregionalnej.

2.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)     organizowanie szkoleń i kursów,

b)     organizowanie odczytów , spotkań i konferencji,

c)     opracowywanie i wydawanie publikacji  edukacyjnych i informacyjnych,

d)     realizowanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych,

e)     prowadzenie doskonalenia zawodowego dla różnych grup zawodowych ,

f)      promowanie prorodzinnych programów wychowawczych,

g)     promowanie polskiej kultury w kraju i za granicą,

h)     realizowanie programów współpracy ponadregionalnej,

i)       realizację projektów wynikających z przynależności Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

3.      Cele statutowe mogą być realizowane zarówno przez działalność charytatywną, jak i poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

§ 6.

 

1.      Członkiem stowarzyszenia może być każdy obywatel polski, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył 21 rok życia.

2.      Członkostwo w stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która wypełni i podpisze deklarację członkowską.

3.      Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez walne zebranie uchwały o przyjęciu, o podjęciu uchwały walne zebranie powiadamia  zainteresowanego.

4.      Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a)     członków kandydatów, przez co rozumie się osoby, które złożyły wniosek o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia, a co do których członkowstwa w stowarzyszeniu walne zgromadzenie nie podjęło ostatecznej decyzji,

b)     członków czynnych,  przez co rozumie się członków – założycieli stowarzyszenia oraz osoby, które zostały włączone w poczet członków stowarzyszenia na mocy uchwały walnego zgromadzenia oraz które regularnie opłacają składki członkowskie,

c)     członków zwyczajnych, przez co rozumie się członków – założycieli stowarzyszenia oraz osoby, które zostały włączone w poczet członków stowarzyszenia na mocy uchwały walnego zgromadzenia, a które nie opłacają regularnie składek członkowskie i nie uregulują składek członkowskich do dnia, w którym odbywa się zwyczajne walne zgromadzenie,

d)     członków honorowych, przez co rozumie się osoby, którym honorowe członkostwo, za ich zgodą, zostało przyznane przez walne zgromadzenie na wniosek zarządu,

e)     członków wspierających, przez co rozumie się osoby fizyczne i prawne, które zadeklarowały zarządowi stowarzyszenia chęć współpracy ze stowarzyszeniem; w tym przypadku zarząd zobowiązany jest do potwierdzenia tego rodzaju członkowstwa przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie.

 

§ 7.

 

1.      Członkowie mają prawo :

a)     brać czynny udział w pracach stowarzyszenia,

b)     brać udział w walnym zebraniu ( lub zebraniu delegatów),

c)     wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,

d)     uzyskiwać wszelkie informacje od władz stowarzyszenia o ich działalności,

e)     członkowie zwyczajni, członkowie kandydaci, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego oraz czynnego prawa głosu, posiadają natomiast prawo głosu doradczego.

2.      Członkowie mają obowiązek:

a)     dbania o dobre imię stowarzyszenia,

b)     brania udziału w pracach stowarzyszenia,

c)     wnoszenia składek członkowskich, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

3.      Członkostwo ustaje wskutek:

a)     śmierci członka,

b)     dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

c)     wykreślania z listy członków.

4.      Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością składek i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, z powodu działań sprzecznych z celami stowarzyszenia lub nieprzestrzegania postanowień statutu.

5.      Uchwały o przyjęciu członka podejmuje walne zebranie na wniosek zarządu.

6.      Uchwały w sprawach członkowskich podejmuje sąd koleżeński. Od uchwał tych członek może złożyć odwołanie do zwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

 

Rozdział IV

 

Struktura i władze stowarzyszenia

 

 

§ 8.

 

1.      Władzami stowarzyszenia są:

a)     walne zebranie członków stowarzyszenia,

b)     zarząd,

c)     komisja rewizyjna,

d)     sąd koleżeński.

2.      W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród niewybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych głosów. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.

3.      Jeżeli liczba członków czynnych stowarzyszenia, przekroczy 200 osób, walne zebranie może zostać zastąpione uchwałą przez zebranie delegatów, któremu przysługują kompetencje walnego zebrania.

4.      Członkowie zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego wybierani są zwykłą większością głosów przez walne zebranie w głosowaniu tajnym.

5.      Kadencja zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i delegatów trwa 4 lata. Jeśli zebranie nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek organu władz stowarzyszenia, ich kadencja zostaje przedłużona automatycznie o kolejne 4 lata.

6.      Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest wyłącznie przewodniczący zarządu.

 

§ 9.

 

1.      Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków.

2.      Do kompetencji walnego zebrania należy:

a)     rozwiązywanie stowarzyszenia,

b)     uchwalanie zmian statutu oraz uchwalanie i kształtowanie programu stowarzyszenia,

c)     akceptowanie, na wniosek zarządu, w drodze uchwały, porozumień o współpracy z innymi organizacjami zawartych przez zarząd, przy czym zarząd zawierając przedmiotowe porozumienia musi zawrzeć w nich klauzulę mówiącą, iż obowiązują one tylko do momentu najbliższego walnego zgromadzenia oraz dalej, jeśli walne zgromadzenie wyrazi na to zgodę.,

d)     wybór oraz odwoływanie członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,

e)     przyjmowanie nowych członków,

f)      rozpatrywanie odwołań od uchwał sądu koleżeńskiego w sprawach członkowskich,

g)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i kwitowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

h)     udzielanie absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,

i)       uchwalanie czasowego lub trwałego zwolnienia członka z obowiązku opłacania składki,

j)       uchwalanie umorzenia zaległości finansowych członka wobec stowarzyszenia,

k)     uchwalanie minimalnych składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia zarządu do decydowania w sprawach składek członkowskich,

l)       decydowanie o wszelkich sprawach stowarzyszenia, dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz stowarzyszenia.

 

§ 10.

 

1.      Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd obligatoryjnie nie rzadziej niż raz na pół roku.

2.      O terminie walnego zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania.

3.      Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków czynnych.

4.      O terminie nadzwyczajnego walnego zebrania zawiadamia się członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem  zebrania.

5.      Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad.

6.      Proponowany porządek obrad może zostać przez walne zebranie zmieniony lub rozszerzony.

7.      Uchwały walnego zebrania zapadają większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego zarządu lub jego pełnomocnika.

8.      Do zmiany statutu, odwołania członka władz stowarzyszenia oraz rozwiązania stowarzyszenia niezbędna jest kwalifikowana większość głosów przy obecności 2/3 członków.

9.      Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

 

§ 11.

 

1.      Zarząd jest organem wykonawczym  stowarzyszenia.

2.      Do kompetencji zarządu należy:

a)     kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

b)     wykonywanie uchwał walnego zebrania,

c)     informowanie członków o swojej działalności,

d)     ustalanie ramowego programu działania,

e)     dokonywanie weryfikacji poszczególnych członków,

f)      opiniowanie kandydatur nowych członków,

g)     podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

h)     podejmowanie uchwał w sprawie zlecania wykonania prac osobom fizycznym i prawnym,

i)       podejmowanie, na podstawie upoważnienia walnego zebrania, uchwał w sprawach składek członkowskich,

j)       tworzenie specjalistycznych struktur takich jak: oddziały kulturalne, gospodarcze lub wydawnicze,

k)     koordynowanie działalności poszczególnych jednostek,

l)       zatwierdzanie wydatków i bilansu ,

m)   podejmowanie decyzji o wejściu stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami z zastrzeżeniem regulacji zawartych w § 9, ust. 2 pkt c.

 

§ 12.

 

1.      Zarząd składa się z 5 członków stowarzyszenia.

2.      Zarząd w terminie do dwóch tygodni od chwili wyłonienia wybiera przewodniczącego oraz  na jego wniosek jednego wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

3.      Posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4.      Pracami zarządu kieruje przewodniczący lub jego zastępca.

5.      Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego zarządu lub jego pełnomocnika.

6.      Jeżeli zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana na piśmie nieobecnym członkom zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.

7.      W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie komisji rewizyjnej na wniosek własny lub członka zarządu.

8.      Posiedzenia zarządu mają charakter zamknięty, o ile zarząd nie postanowi inaczej.

 

§ 13.

 

1.      Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.

2.      Komisja rewizyjna składa się z 3 członków stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i określa tryb swego działania.

3.      Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

a)     przeprowadzenie przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,

b)     występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c)     prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) zarządu,

d)     zwoływanie walnego zebrania członków, w razie niezwołania go przez zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem, w trybie przewidzianym dla nadzwyczajnego walnego zebrania,

e)     składanie na walnym zebraniu członków wniosków o uchylenie uchwał zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami stowarzyszenia,

f)      składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom stowarzyszenia,

g)     kierowanie wniosków do sądu koleżeńskiego.

4.      Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte większością głosów, przy obecności minimum 50% członków komisji.

 

§ 14.

 

4.      Sąd koleżeński składa się z 3 członków stowarzyszenia. Sąd koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i uchwala regulamin swojego działania.

5.      Do kompetencji sądu koleżeńskiego należy ocenianie postępowania członków stowarzyszenia co do zgodności z zasadami i celami statutu oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia.

6.      Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest otwierane na wniosek:

a)     osoby zainteresowanej ze względu na okoliczności sprawy,

b)     grupy pięciu członków,

c)     komisji rewizyjnej,

d)     zarządu stowarzyszenia,

e)     własny sądu koleżeńskiego.

7.      Sąd koleżeński rozpatruje wniosek najpóźniej w ciągu 3 tygodni od jego złożenia.

8.      Uchwały sądu koleżeńskiego muszą obligatoryjnie zostać przesłane na piśmie członkowi, którego dotyczą najpóźniej w ciągu 28 dni od daty podjęcia uchwały.

9.      Sąd koleżeński może:

a)     uznać skargę za niezasadną,

b)     potępić postępowanie członka,

c)     udzielić nagany członkowi,

d)     udzielić zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 3 miesięcy lub przekwalifikować członka do innej kategorii członkostwa na okres od 1 do 12 miesięcy,

e)     wykluczyć członka ze stowarzyszenia,

f)      zawiesić w czynnościach członka zarządu.

10.Uchwały sądu koleżeńskiego są ważne, gdy są podjęte większością głosów, przy obecności minimum 50% członków sądu.

11.Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka sądu koleżeńskiego, to jest on wyłączony na czas postępowania z prac sądu koleżeńskiego.

12.Od uchwał  sądu koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego walnego zebrania, złożone na piśmie w ciągu 14 dni od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

§ 15.

 

1.      Członkostwo w zarządzie, komisji rewizyjnej i sądzie koleżeńskim ustaje na skutek:

a)     upływu kadencji,

b)     ustania członkostwa w stowarzyszeniu,

c)     zrzeczenia się udziału w tych władzach,

d)     odwołania przez walne zebranie.

2.      Jeżeli  komisja rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium lub jeśli  w czasie upływającej kadencji członek władz złamał statut, to absolutorium musi zostać udzielone większością 2/3 głosów. W pozostałych wypadkach absolutorium jest udzielane zwykłą większością.

3.      W stosunku do członka władz, który nie uzyskał absolutorium, wniosek o odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w walnym zebraniu.

4.      Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą pełnić funkcji w żadnych władzach stowarzyszenia podczas następnej kadencji.

5.      Członek zarządu oraz członek komisji rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa poprzez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem przypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.

 

§16.

 

Dla obsługi administracyjnej stowarzyszenia zarządu może utworzyć biuro stowarzyszenia, określając jego status i zakres wykonywanych czynności.

 

§17.

 

Do obsługi prasowej stowarzyszenia przewodniczący zarządu  może powołać rzeczników prasowych.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek stowarzyszenia

 

 

§18

 

1.      Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.

2.      Majątek stowarzyszenia powstaje:

a)     ze składek członkowskich,

b)     ze świadczeń członków, którzy wspierają stowarzyszenie,

c)     z darowizn,

d)     z zapisów,

e)     z dochodów nieruchomości i rzeczy ruchomych,

f)      z działalności statutowej,

g)     ze zbiórek publicznych.

3.      Na podstawie uchwały walnego zebrania stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizacje celów statutowych stowarzyszenia.

 

§19

 

1.      W zakresie wynikającym z działalności statutowej  i gospodarczej, stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.      Dokumenty dotyczące spraw majątkowych podpisuje minimum trzech członków zarządu w tym obligatoryjnie przewodniczący oraz skarbnik lub przewodniczący i wiceprzewodniczący .

3.      Inne osoby będące członkami stowarzyszenia mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zmiana statutu i rozwiązywanie stowarzyszenia

 

 

§20

 

1.      Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązywania stowarzyszenia podejmuje walne zebranie w trybie określonym w niniejszym akcie.

2.      Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek stowarzyszenia.

3.      Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz stowarzyszenia.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniu.