Koordynator w Centrum Wsparcia, ½ etatu

Koordynator w Centrum Wsparcia, ½ etatu

Poszukujemy osoby do projektu „Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy”.

Praca będzie dotyczyła koordynacji prac Centrum Wsparcia opiekunów nieformalnych, którego zadaniem będzie zwiększenie dostępności oraz jakości usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich opiekunów na terenie 4 gmin (Gmina Michałowice, Gmina Kocmyrzów- Luborzyca, Gmina Miejska Kraków, Gmina Zielonki). W ramach wsparcia edukacyjno-doradczego centrum będzie oferować organizację grup wsparcia zarówno w formie spotkań, jak i wirtualnego czata/forum, opiekę i szkolenia zwiększające m.in. kompetencje opiekuńcze, poradnictwo indywidualne (w tym również w formie wirtualnej). Projekt przewiduje także realizację usług odciążeniowych umożliwiając całodobową, profesjonalną opiekę w konkretnych sytuacjach opiekuńczych oraz zwiększenie dostępu do sprzętu medycznego itp. poprzez stworzenie wirtualnej wyszukiwarki takiego sprzętu. Projekt adresowany jest potencjalnie do wszystkich osób niesamodzielnych bez względu na przyczyny ich niesamodzielności lub wiek, a także do ich opiekunów nieformalnych mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa małopolskiego.

Zakres obowiązków:
• Planowanie i koordynowanie wszelkich działań związanych z terminowym i prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Wsparcia,
• Współpraca z partnerami i instytucjami zewnętrznymi w ramach realizacji zaplanowanych zadań i ich weryfikacja,
• koordynowanie logistycznych i administracyjnych aspektów spotkań, szkoleń, warsztatów, grup wsparcia,
• Monitorowanie i koordynowanie realizacji zadań projektowych zgodnie z harmonogramem projektu,
• Sporządzanie sprawozdawczości oraz ocena realizacji stanu zaspokojenia potrzeb grupy docelowej,
• Prowadzenie działań informacyjnych z zakresu pracy centrum oraz możliwych form wsparcia,
• Prowadzenie kartotek osób korzystających z pomocy, sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej,
• Przeprowadzenie wstępnych rozmów z osobami chcącymi skorzystać z pomocy Centrum, w celu diagnozy ich sytuacji oraz określenia proponowanych form wsparcia,
• Działania opiekuńczo-zabezpieczające, realizacja opieki wytchnieniowej w razie doraźnej potrzeby.

Od kandydata oczekujemy:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej roczne doświadczenie w pracy z klientem,
• co najmniej 6-miesieczny staż lub wolontariat związany z udzielaniem pomocy osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom,
• co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z administracją biurową,
• umiejętności efektywnego planowania i określania priorytetów,
• samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji,
• umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
• umiejętność radzenia sobie z wieloma zadaniami równolegle,
• biegła obsługa pakietu MS Office.