ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021: warsztaty ACT – psycholog dotyczące wyboru psychologa

Zaangażowanie psychologa planowane jest w ramach projektu „Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy”, nr RPMP.09.02.02-12-0490/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Zapytanie ofertowe_psycholog ACT 3_2021

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego_Formularz oferty 3_2021

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_oświadczenie o spełnieniu warunków 3_2021

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego_oświadczenie o braku powiązań 3_2021